bod

architekti
REKONSTRUKCE BÝVALÉ HOSPODY SE SÁLEM V MÁSLOVICÍCH
2014
back to list of projects

1. MÍSTO V SOUTĚŽI

 

autoři: Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda
spolupráce: Doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
stav: odevzdána DPS, v současné době se připravuje výběr dodavatele stavby

 

 

AUTORSKÁ ZPRÁVA

Bývalá hospoda v Máslovicích stojí na návsi v centru obce. Tato poloha je pro dům takového společenského významu správná. Objekt vytváří společně se sousedním domem současné hospody jeden související celek, který je obklopen návsí. Posílení propojení hospody a návsi je klíčové, zejména zvážíme – li budoucí děje konané v hospodě a v sále a jejich význam pro společenský život obce.

Zobrazit více

Současná podoba objektu je výsledkem mnohaletého přistavování a přestavování objektu, které nakonec vedlo k prostorové srostlici a dispozičnímu bludišti. Toto nepřehledné řešení měníme ve snadno pochopitelné dispoziční schéma kříže. Objekt je rozčleněn na dva trakty – trakt obslužný, který je situován ke dvorku – a trakt obsluhovaný bezprostředně navazující na náves v celé délce východní fasády. Dům má pouze dva vstupy – hlavní vstup z návsi a vedlejší podružný vstup ze dvorku. Na hlavní vstup navazuje chodba – osa, na kterou se pojí všechny provozy a vertikální komunikace.

 

NÁVRH

Lokál hospody je stejně jako sál umístěn při východní fasádě tak, aby navazoval na náves. Hospodu a sál je v případě potřeby (koncert, taneční zábava) možné propojit v jeden funkční celek, nebo naopak mohou fungovat zcela odděleně (divadelní představení, sokol, kino). Blízká poloha výčepu a sálu umožňuje obsluhu uzavřené společnosti v sále (svatba, školení). Pro konání velkých společenských akcí je možné sál otevřít do návsi. Při spojení prostoru sálu a hospody ukončí podélnou osu domu (při průhledu ze sálu do hospody) krbová kamna. V sálu jsou zachovány současné šířky otvorů, parapety jsou odstraněny a sál je tak provozně a vizuálně propojen s návsí. Krov v sále je v úrovni pozednic zajištěn ocelovými táhly přenášejícími vodorovné síly. Pod úrovní vzpěr je podbití krovu. V sále je navrženo sklopné, prostorově úsporné podium. Zatemňování sálu je zajištěno roletami umístěnými pod překlady původních oken. Suterén domu slouží jen jako obslužné patro, je tudy možný výstup na dvorek. Prostor krovu nad hospodou slouží dle tradicí prověřených stavitelských postupů jako tepelná clona mezi exteriérem a lokálem. V létě se postupně ohřívá sluncem,a chrání tak provoz před přímým ohříváním a vedry, v zimě se ohřívá od hospody a chrání provoz před většími tepelnými ztrátami. Výhledově je možné tento prostor využít jako ubytovací kapacity a změnit hospodu v hostinec, ale je třeba věnovat zvýšenou pozornost tepelné pohodě podkroví.

Prostor před objektem je z velké části vydlážděn, silnice je vyzdvižena do úrovně chodníků, tím vznikne velkorysé místo pro setkávání – důstojná náves. Ořešáky před hospodou vytvářejí příjemné stínění pro venkovní posezení k hospodě. Finální využití a podoba dvorku za domem je velmi závislá na budoucím využití sousedního objektu, a navrhovat proto dvorku využití není v současnosti vhodné. Dvorek do té doby zůstává obslužným prostorem a je tudy možný přístup zaměstnanců, popřípadě diskrétní vstup pro ve vzdálené budoucnosti ubytované hosty.

 

ETAPIZACE, BOURÁNÍ A FINANCE

Aby bylo možné projekt realizovat, je nezbytné jej vzhledem k omezeným finančním možnostem zadavatele rozčlenit do několika etap. V první etapě bude v prvé řadě zajištěn krov sálu, budou vybourány vnitřní příčky a části nosných vnitřních stěn, které budou částečně podbetonovány, nebo na jejich místo bude vsazen ocelový průvlak. Bude provedeno několik menších bouracích prací souvisejících s fasádou objektu. V této fázi by měly být provedeny zároveň vnitřní svislé konstrukce. Je nutné objekt zateplit a vzhledem ke stavu tepelných izolací střechy sálu, bude nezbytné prověřit správnost původního provedení zateplení krovu. V této etapě musí být provedena kotelna a výstup na dvorek. Aby bylo možné objekt využívat, je nutné provést okna a finální povrchy podlah, stropů a stěn.

Ve druhé etapě bude vybavena kuchyně, technicky vybaven sál a dokončen suterén. Třetí etapa je výhledová a není nutné ji realizovat. V této etapě může být využito podkroví pro ubytování.

 

HODNOCENÍ POROTY

Návrh respektuje stávající objekty a jejich objemy, které jsou již nedílnou vizuální součástí obce. Nově navržený dlážděný prostor předzahrádky pod stromy vytváří důvěrně známý a potřebný vesnický veřejný prostor i s ohledem na nedaleké muzeum. Řešení fasád s použitím francouzských oken posouvá jednoduchými prvky výraz objektu za hranice všednosti. Navržené prostory sálu a hospody jsou přehledné a vytvářejí příjemné prostředí s potenciálem pro místní i víkendové návštěvníky. Nově navržený prostor zádveří umožňuje propojení i oddělení provozů a přináší možnost budoucího propojení objektu a dvora.

Zobrazit méně