bod

architekti
SPORTOVNÍ HALA MODŘICE
2015
back to list of projects

1. MÍSTO V SOUTĚŽI

 

autoři: Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jáchym Svoboda, Ing. arch. Jakub Straka
stav: momentálně ve fázi zpracovávání DUR

 

CELKOVÉ ŘEŠENÍ A UMÍSTĚNI STAVBY V ÚZEMÍ

Urbanistické řešení a měřítko

Měřítko městské struktury města Modřice není příliš velké, domy v Benešově ulici jsou jednopodlažní, dvojpodlažní zcela výjimčně trojpodlažní. Nový objekt sportovní haly ctí tento princip a výšku okolní zástavby i přesto, že hala má světlou výšku v rozmezí 9 – 11 metrů, což je výška trojpodlažního domu. Vyhrazený prostor pro stavbu haly je klín mezi železničním koridorem a základní školou, což může zlepšit hlukové poměry pro budovu školy, ale zároveň zhoršit poměry světelně technické v učebnách. Proto je budova haly situována na samé hranici území směrem k trati. Původní objekt – dnešní restauraci vnímáme jako historickou vrstvu, která je pro území kvalitou. Paměť místa je něco, co má vysokou hodnotu i když těžko kvantifikovatelnou. Obyvatelé se často jen velmi těžko vyrovnávají s demolicí takových objektů, naopak vnímají tato místa jako něco původního, neměnného a uklidňujícího.

Prostor před objektem – dlážděný chodník – a velikost vstupu bez travnatého pruhu napovídá, že se jedná o stavbu významnou, veřejnou. Před samotný vstup do domu bude použita dlažba jiné kvality než pro ulici.

Aby nedošlo k zastínění budovy školy, je proti ní situován jednopodlažní obslužný trakt sportovního centra.

 

KOMPLEXNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Objekt sportovní haly má ambici a potenciál stát se i centrem komunitním. Architektura domu by proto měla vyjadřovat solidnost, vážnost a vzbuzovat klid. To od takového domu bude pravděpodobně očekávat i veřejnost. Stavba je proto navržena jako klidný dům pevně stojící na zemi.

Zobrazit více

HMOTOVÉ ŘEŠENÍ

Prostorový koncept se vyrovnává s drob¬ným měřítkem okolní zástavby. Velký ob¬jem haly je potlačen rozčleněním do tří stejných hmot. Toto členění odpovídá vnitřnímu provozu – velká hala obsahuje velké hřiště, které lze rozčlenit na tři hřiště nohejbalová/volejbalová. Původní objem historického objektu restaurace U Brázdilů se stal hmotovým vzorem, jeho opakováním je vlastně zdůrazněna jeho existence. Zároveň tím nedojde k vytvoření hmotového novotvaru, který by mohl při vzájemné konfrontaci s historickým objektem působit cizorodě a škodlivě. Uliční fronta je dokončena objemovým otiskem sokolovny, domem, který má do Benešovy ulice jen jeden otvor – hlavní vstup.

Úroveň podlahy velké haly je zapuštěna 2,5 metru oproti vstupu do foyer. Díky tomu se celkově sníží výška objektu nad terénem, zlepší se tepelná bilance objektu a úroveň hlavní římsy se srovná s úrovní hlavní římsy původního objektu. Prostory okolo haly u zahrádky jsou oživeny průhledy do sportovní haly, které je možné zaclonit předokenními roletami.

 

INTERIER

Interier domu je komponován tak, aby měl případný návštěvník prostorový zážitek a v objektu se orientoval intuitivně. Průhledy do hlavní sportovní haly z foyer povedou příchozí na tribunu i při prvovstupu. Po cestě na tribunu budou příchozí míjet kopilitovou stěnu oddělující tribunu a posilovnu. Posilující budou vlastně aktéry obrysového divadla pro příchozí a naopak. Členění interieru domu často vychází z nosné konstrukce, kterou estetizuje. To je případ velkých průvlaků v hale, které ji zároveň rytmizují. Podlaha haly a tribuna je dřevěná, stěny jsou omítané a podhled světlíků je akusticky upraven. Přístupový ochoz na tribunu má prosklenou střechu, která prosvětlí částečně i halu, přisvětlí skrze kopilitovou stěnu posilovnu a skrze dveřní nadsvětlíky i všechny obslužné prostory z něj přístupné. Osvětlení velké haly a zrcadlového sálu je řešeno formou stropních světlíků. Aby bylo zamezeno vnikání přímých slunečních paprsků do haly, je pod zasklením světlíků umístěna difúzní vrstva, která odstraní pro sport nežádoucí kontrasty a celkově změkčí světlo v hale a v zrcadlovém sále.

Suterénní prostory slouží převážně pro šatny k velké hale a bazénu. Ten je sitouván na samém konci obslužného křídla. Díky svažitosti pozemku, která na délku budovy činí zhruba 1,5 metru, je možné bazén prosvětlit přirozeně. Okno nemá parapet, prostor těsně před ním je vysvahován a parkově upraven, aby měl koupající výhled do zeleně. Bazénovou halu opticky rozšířuje nika se stupni, která může sloužit jako místo pro odpočinek nebo místo pro posezení dětí při výuce plavaní.

 

FASÁDA

Fasádu domu tvoří omítka profilovaná do horizontálních říms průřezu trojúhelníku. Toto členění dodá velkým plochám detail a lidské měřítko. Lze ho pokládat i za určitou reminiscenci bosáže, která člení fasádu sokolovny.

Původní objekt restaurace U Brázdilů bude renovován do podoby, kterou ilustruje pohlednice ze začátku 20. století, bude obnovena bosáž v přízemí, zrenovovány ozdobné šambrány se suprafenestrami.

 

PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Dispozičním uzlem domu je vstupní foyer, z něho přístupný ochoz velké haly (přístup na tribunu, do šaten pro posilovnu a zrcadlový sál a šaten pro venkovní kurty), který vytváří jakýsi komunitní prostor, místo kde se může potkat divák a sportovec. Z foyer je zároveň možné sejít do obslužné části šaten pro velkou halu a bazén. Šatny sloužící pro obě tyto funkce nejsou striktně vymezeny, aby mohlo dojít k funkční zastupitelnosti podle aktuálních kapacitních požadavků.

Poloha recepčního pultu umožňuje vizuálně kontrolovat vstup z benešovy ulice i vstup od kurtů, který bude používaný v souvislosti s vytížením zadního parkoviště a v souvislosti s přístupem ke kurtům od šaten. Vrátný vpustí návštěvníka parkujícího za halou zadním vstupem na zazvonění, hráči z kurtů budou mít čip pro otevírání dveří. Pokud by se ve velké hale konala zpoplatněná kulturní akce, zadní vstup fungovat pro veřejnost nebude, sportovní šatny ve vstupním patře zastoupí šatny v suterénu, to umožní souběžně provozovat zrcadlový sál a posilovnu. Z foyer přístupný sdílený klubový prostor lze využít třeba i pro výstavy. Velké okno klubu orientované ke škole umožňuje při otevření smazat bariéru mezi interiérem a exteriérem, toho lze využít při vernisážích výstav, a prostor tak zpřístupnit z ulice. Na vstupní halu je napojena sokolovna s ubytováním a restaurací. Oba dva domy je však možné oddělit v případech, kdy to bude nezbytné prostým zamčením dveří. Trofeje budou vystaveny na stěně foyer proti recepci vedle křesílek pro čekající a čtenářů.

Velká sportovní hala splňuje objemové požadavky. Kapacita tribuny je zhruba dvě stě diváků, prostor pod ní využije technologie bazénu, vzduchotechnika, sklad nářadí a sklad pro rozebíratelnou podlahu při kulturních akcích. Jeho plocha je určena velikostí gumových desek, jejichž rozměr 0,6 x 0,8 x 0,022m při výměře haly 1000 m2 určuje potřebu 2100 desek. V 21 sloupcích po 100 deskách z toho plynou prostorové nároky na sklad jako 10 metrů čtverečních. Suterén sokolovny využívá technické zázemí, zázemí pro zaměstnance a druhý sklad sportovního náčiní. Součet výměr obou skladů sportovního nářadí tak zabírá zhruba desetinu výměry sportoviště velké haly.

Napojení na základní školu je situováno do osy vstupu do velké haly, děti tak chodbou uvidí z nástupu ze školy až do haly. Tato spojovací chodba pod úrovní okolního terénu je napojena do krčku mezi starši a novější budovu školy. Vložení nového schodiště překoná výškový rozdíl mezi podlahou spojovací chodby a nástupního místa ve škole, který činí zhruba dva metry. Děti ze školy tak vejdou do areálu sportovního centra v patře, ve kterém už i zůstanou, jsou zde šatny, bazén a velká hala.

První patro sportvního centra zaujímá zrcadlový sál s horním osvětlením a ubytování v historickém objektu. VIP salonek a TV kabinu, obě dvě místnosti s výhledem na hrací plochu je možné obsloužit z restaurace nebo po nových schodech z foyer. Ubytování nižšího standardu je určeno spíše pro sportovní oddíly.

Podkrovní prostor sokolovny může v budoucnosti sloužit jako dalši ubytovací kapacita například formou dvou velkých nocleháren pro celý sportovní oddíl. Nezbytně se však využít nemusí.

 

BEZBARIEROVÝ VSTUP

Jeden oboustranný výtah zaručuje lineární směr pohybu invalidy při nástupu a následném výstupu. Výtah při použití invalidou nectí rozdělení na čistou a špinavou zónu. To proto, že invalida vždy používá stejný invalidní vozík už na cestě z parkoviště do haly. Pokud při sportu použije sportovní typ vozíku, přijede na něm už z auta. Členění na čistou a špinavou zónu je proto nadbytečné.

 

ZDŮVODNĚNÍ SPECIFICKÝCH ČÁSTÍ ZVOLENÉHO ŘEŠENÍ

 

KONSTRUKČNÍ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Svislou nosnou konstrukci domu tvoří vyzdívaný, železobetonový, prefabrikovaný skelet. Horizontální konstrukce obslužného traktu je zděná, nosná konstrukce světlíků ocelová, průvlaky v hale pravděpodobně betonové lité, nebo ocelové opláštěné.

Celý dům tedy tvoří těžký obvodový plášť s tepelnou izolací. Částečné zapuštění haly zlepší její klima v extrémech vysokých i nízkých teplot. Okenní otvory jsou minimalizovány, nejen s ohledem k tepelným ztrátám i ziskům, ale i z důvodu horního osvětlení hal, které přinese s difúzní vrstvou výrazně kvalitnější světlo. Tato vrstva nepropustí přímé sluneční záření, v letním režimu se některé z horních oken otevřou, první vrstva lamel pod okny zachytí přímé slunce a teplo. Pod další vrstvou zasklení srolovatelné plátno zajistí rozptýlení světla při jeho malém útlumu. Primárně ohřívaný prostror mezi skly bude větraný směrem nahoru

Vzduchotechnická jednotka pro halu i bazén zaujímá prostor pod tribunou. Výdechy jsou umístěné v čelech lavic tribuny, protože tam jsou nejpotřebnější. Pro nasávaní špinavého vzduchu je určen prostor mezi průvlaky nesoucí jednotlivé světlíky haly. Vzduchotchnická jednotka pro zrcadlový sál zaujímá podkroví sokolovny nad skladem nářadí.

Střecha novostavby je plechová, tónovaná v barvě omítky. Na část obrácenou k jihu je možné po velmi uvážlivém rozhodnutí aplikovat solární panely, i když v českých zemích je třeba zohlednit skutečnou úsporu s ohledem na přírodní podmínky a pořizovací náklady.

Pro vytápění se použije vyjma plynového kotle tepelné čerpadlo, samotné zapuštění haly zlepší bilanci tepelných ztrát v zimě a bude ochlazovat halu v létě.

Technologické vybavení počítá v nezbytné míře s rekuperací, vzduchotechnikou a chlazením.

 

ŘEŠENÍ OKOLÍ

Prostranství před sportvním centrem bude vydlážděno tak, aby působilo jako skutečný městský prostor. Mezi halou a školou vznikne nová ulice se stromy dlážděná tvárnicemi, které umožní prorůstání trávy. Měla by být skutečnou ulicí ne jen obslužnou komunikací, protože žádná z ulic ve městě nesmí být nedůležitá. U dnešních kurtů vzniknou dva nové dle požadavků zadavatele. Velké stromy u zahrádky restaurace zůstanou zachovány, mohou sloužit i pro zavěšení světel. Povrch pro zahrádku bude mlatový, částečně zatravněný směrem k trati, s dlážděným chodníkem kolem haly k zadním kurtům. Prostor dětského hřiště zůstane v současné poloze. Dojde k částečné renovaci jeho vybavení.

 

DOPRAVA A DOPRAVA V KLIDU

Pro budovu je nutné zřídit 73 parkovicích míst, takový počet ovšem bude vytížen jen velmi zřídka při maximální obsazenosti. Z toho důvodu jsou parkovací místa ve třech zónách. První zóna je prostor mezi základní školou a objektem haly, další za halou a poslední rezervní před samotným vstupem s několika parkovacími místy pro invalidy. Nová ulice mezi školou a sportovní halou je obousměrná a v nejlepším případě propojená s prostorem, kde jsou venkovní hřiště a další parkoviště. Pokud k propojení nedojde, zadní parkoviště obslouží jen komunikace okolo nynějšího fotbalového hřiště.

 

ETAPIZACE

Celou stavbu je s ohledem na finanční prostředky možné etapizovat do dvou celků. První etapa odpovídá sumě vyčleněné na projekt. Druhá etapa, která obsahuje bazén se saunou, šatny ke kurtům a polovinu plochy posilovny, může být realizována až v budoucnosti nebo nemusí být realizována vůbec. Hmotovému řešení to neublíží.

Zobrazit méně