bod

architekti

architekti
Macharovo náměstí na Ořechovce
2018
back to list of projects

soutěž

 

autoři: Jakub Straka, Vojtěch Sosna,  Jáchym Svoboda, Tereza Havránková

 

Nový objekt tenisového klubu s restaurací je důstojnou protiváhou ke kinu, s nímž vytváří jeden související celek, který je možné označit za náměstí – za centrum čtvrti.
Architektura domu je v principech inspirovaná kinem na protější straně náměstí. Jedná se o dům s výrazným rytmem pilastrů, které jsou vizuální odpovědí na podloubí kina i stejnou délkou fasády. Matérie objektu vychází z kontextu čtvrti. Cihla je tu používána hojně na architektonicky významných vilách, jako takřka výhradní materiál podezdívek plotů a jejich sloupků. Vnímáme jí jako pojítko celé čtvrti jako její významné specifikum. Kromě místní kontextuálnosti jde o materiál, který stárnutím krásní a o který není nutné pečovat. V duchu její skladebnosti a jednoduše vytvořitelných výtvarných motivů s ní pracujeme. V plných polích nového objektu ji skládáme do struktur vytvářejících hru světel a stínů dodávajících domu dnes tak často opomíjený detail. Pro dosažení dokonale jednolitého materiálového působení stavby je pro střechu objektu použita cihelná dlaždice.
Navržený dům ctí kompoziční princip hlavní severojižní osy navazující na průchod skrze kino. Prostup domem ho symetricky rozděluje na část klubovou se šatnami, skladem a trafostanicí a na část kavárny se zázemím.

 

Zobrazit více

Kompoziční principy navrženého řešení
Základním principem je nová osa v severojižním směru. Jakousi preexistenci tohoto motivu naznačují principy čitelné v okolí (průchod kinem s vstupem do sálu, symetrická kompozice kina, umístění památníku v jižní části parku, řešení jeho okolí symetrickou kompozicí tvořenou vzrostlými hodnotnými tisy a lipami v pravidelném geometrickém uskupení. Nová osa zpřístupní střed samotného parku, umožní jeho vizuální konzumaci potenciálním chodcem a nabídne jinou kvalitu cesty zahradním městem, než je cesta po ulici. Navíc tato osa podpoří polohu památníku, který společně s komponovanou zelení sehrává úlohu její pomyslné tečky na jednom konci. Na druhém konci tuto úlohu sehrává polootevřený prostor vymezený podloubím kina. Tomuto místu dominuje malá kašna s okrajem pro posezení. Hlavní kompoziční osa tedy spojuje dvě významná místa různého charakteru užívání, ale obdobného řešení v detailech.
Řešení náměstí
Veřejný prostor mezi kinem a novým objektem vnímáme jako srdce čtvrti. Sjednocení prostoru a odstranění bariér je pro vytvoření pocitu náměstí stěžejní. Plocha je v návrhu maximálně zklidněná s chodníky v jedné úrovni s vozovkou, se zpomalovacími prahy omezujícími rychlost a bez přechodů, protože v prostoru určeném chodcům přepokládáme obecnou potřebu přecházet všude. Do řešení náměstí jsme ideově zapojili i pozemky patřící ke kinu, je ovšem realizovatelný i bez těchto ideových zásahů. Odstraněná parkovací stání v tomto úseku nahrazujeme novým oboustranným parkováním v ulici Západní. Protože město považujeme za prostor určený chodcům, všechna parkovací místa vizuálně přičleňujeme k chodníkům a nízkým obrubníkem je oddělujeme od vozovky. Její faktické zúžení i při nevytížených parkovacích plochách přiměje řidiče zpomalit. Přičlenění parkování k chodníkům je opticky rozšíří.
Řešení parteru, povrchů a zeleně
Parter mezi Ústřední budovou a novostavbou je výškově sjednocen, materiálově rozdělen na
vozovku (žula štípaná 200x200mm) a pěší provoz (žula štípaná 100x100mm). Dlažba je
ukládána diagonálně k fasádě Ústřední budovy a novostavby. Větší rozměr 200x200mm
dovoluje napojení dvou menších kostek 100x100mm. Veškeré kontejnery jsou umístěné pod
zemí na nejbližším vhodném místě stávajících kontejnerů. Kámen je doporučený z lokálního
zdroje, spáry průběžné, ukládání do štěrkového lože více frakcí, aby byla zaručena
propustnost. Pěší a motorizovaný provoz je oddělen sloupky. Před Ústřední budovou je pro
zásobování doporučeno parkování pouze v režimu K+R. Program parkového náměstí je
obohacen o hřiště pro více věkových kategorií. Charakter je doporučen přírodní (písek,mlat,
dřevo bez barevných nátěrů). Herní prvky budou řešeny autorsky.
Zeleň
Dřeviny navžené k odstranění nepodléhají povolení ke kácení. V převážné většině se jedná
o jedince se sadovnickou hodnotou 4 (neperspektivní, ze zdravotního i kompozičního
hlediska podprůměrné, nebo v plném zápoji bez možnosti dostatečného rozvinutí). Navržená
výsadba dřevin počtem převyšuje odstraněné dřeviny. K ústřední budově je symetricky
navržena dvojice Tilia cordata ´Greenspire´ (dlouhověkký, urbánní prostranstvím odolný
druh, napodzim se barvící do žlutých odstínů – důležitý kompoziční záměr). Lípy vytvoří
důstojný protipól stávající javorové aleji na ulici Na Ořechovce. K nové ose parkovým
náměstím je navrženo dvojřadé stromořadí Acer campestre ´Elsrijk´ (středněvěkký druh,
urbánní prostředí dobře snášející, napodzim barvící se do žluta – důležitý kompoziční záměr
a kontrapunkt dočervena se zbarvujícím Prunus sp. po obvodu náměstí. U ulice
Cukrovarnická je místně navrženo doplnění již založených platanových alejí druhem
Platanus x acerifolia. Stávající nehodnotný porost javorů kolem tenisových kurtů navrhujeme
odstranit. Doporučena je probírka Crataegus sp. ve svazích u ulice Cukrovarnické a Robinia
pseudoaccacia u ulice Západní. Travnaté povrchy je navrženo rekultivovat bylinným
trávníkem (směs travinných i bylinných druhů) a doplnit jarním efemery, efemeroidy i
cibulovinami. Ve střední části parkového náměstí je prostor i pro květinové záhony –
stínomilné druhy (Epimedium, Brunnera, Hosta, Cimicifuga) ve svahu pod stromy, kde se
trávníku nedaří.

Zobrazit méně
další projekty