bod

architekti

architekti
SPORTOVNÍ HALA CHRUDIM
2014
back to list of projects

1. místo v soutěži

 

autoři: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda
spolupráce: Zdeněk Rothbauer

Nový dům ukončuje urbanistickou osu Resselovo náměstí – Tyršovo náměstí. Tyršovu náměstí návrh přiznává jeho důležitost vymístěním dopravy a kultivací prostoru. Osa z Resselova náměstí je vtažena do objektu jako páteřní komunikace. Dům vytváří městský parter na Tyršově náměstí a uliční frontu v Opletalově ulici. Architektura domu vychází z archetypu pultové střechy a šedového světlíku, kterým je osvětlen interiér tělocvičen. Fasáda domu je kovová světlá.

Zobrazit více

URBANISTICKÁ POLOHA V PROSTORU SKELETU MĚSTA

Význam polohy areálu v kontextu veřejného prostoru města

 

SOUČASNÉ A NOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM A JEHO ARCHITEKTURA

Současná podoba sportovního centra je výsledkem mnohaletého a velmi razantního a necitlivého přístupu. Původní dva objekty – Tyršův dům a sokolovna – ztratily téměř veškeré architektonické kvality někdejších domů. Sokolovna se stala obětí velmi brutálních zásahů v sedmdesátých letech, které v zásadě smazaly jakoukoli její uměleckou hodnotu. Protože přestavba zasáhla i do hmoty domu a zejména do nejcennější části domu -původního trojosého průčelí s vysokým řádem a kupolí, protože by výsledek renovace do původního stavu byl jen jakýmsi těžko odůvodnitelným mementem a architektonickou lží, protože je současná podoba objektu zcela nepřijatelná a protože poloha v rámci budoucího sportovního centra předurčuje dispozičně více než kompromisní řešení, bude objekt nahrazen. Tyršův dům utrpěl poněkud méně než sokolovna, nebylo zasaženo do jeho hmoty, nebyl navýšen nebo ubourán, přišel však o veškerý architektonický detail a dekor fasád vyjma vstupního portálu. Kompozice objektu se jeví již zpočátku jako nedokončená. Výrazná asymetrie je dána objektem bočního křídla směrem do parku. Lze předpokládat, že podobné křídlo bylo možná zamýšleno i směrem k Opletalově ulici nebo bylo do projektu dodáno později. Tuto nevyváženost napravuje odstranění atiky bočního křídla, naprosté přeformátování oken a slícování fasád vstupního a bočního křídla. Krov i patrování objektu však zůstávají zachovány. Dalším zachovaným objektem je srdce celého sportovního areálu – velká hala. Veškeré nosné konstrukce haly zůstávají z ekonomických důvodů zachovány. Zadavatel požaduje zvýšení kapacity hlediště na 700 diváků. Jakýkoliv zásah do konstrukce současného hlediště nebo jeho demolice je z důvodů uložení nosných sloupů hlavních vazníků nemožný bez demontáže střechy haly, nebo bez obrovské technologické kázně. Zvýšení kapacity haly tribunou na východní straně je jen velmi omezené kvůli poloze nosných sloupů haly. Nahrazení sloupů vede opět k demontáži střechy haly a v zásadě k nové stavbě.Za rovinou sloupů, které mají ve spodní části šíři cca 800mm vznikají z důvodu velmi úzkých rozhledových úhlů naprosto nepoužitelná místa. Poslední řada tribuny musí být na úrovni sloupů, z čehož plynou při zachování šíře hřiště 23 metrů maximálně 2 řady sedadel. Umísťování tribun po kratších stranách haly není také příliš výhodné z důvodů neatraktivity míst za bránami. Řešením problému je nastavění tribunového patra nad současnou tribunu. Do tohoto patra je možné umístit 3 až 4 řady sedadel. Podhled haly bude demontován a strop prolomen do horních vazníků, čímž se prostor opticky zvětší a bude možné ho prosvětlit novými okny. Objekty stavebně související se sokolovnou budou všechny odstraněny. Z areálu zůstává zachován Tyršův dům a velká sportovní hala s přístavbou směrem do parku.

 

NOVÉ OBJEKTY

Nové objekty sportovního centra vytvářejí městské prostředí na školním náměstí a v Opletalově ulici. Architektonické pojetí budov vychází z historické tradice, z archetypu domu s pultovou střechou a z archetypu, který je obecně chápán jako znak haly – šedový světlík. Právě hrou s měřítkem šedových světlíků je možné balancovat mezi těmito dvěma principy. Zatímco při pohledu na soubor z Resselova náměstí evokují šedy gotickou parcelaci na historickém náměstí a tím podtrhují souvislost mezi oběma prostory, při bližším pohledu se na fasádě ukáže detail příznačný pro halové stavby – kovová fasáda. Větší šedové světlíky obrácené do školního náměstí navíc měřítkem reagují na Tyršův dům. Uliční římsa celého souboru směrem do Opletalovy ulice mírně klesne, čímž ctí menší význam ulice ve srovnání se Tyršovým náměstím. Šedové světlíky jsou všechny obrácené k severu a prosvětlují všechny nově navržené halové prostory – velké tělocvičny, malé tělocvičny, vstupní vestibul s bufetem a kavárnou a posilovnu. Tyto prostory tak získají měkké severní světlo bez pro míčové hry nežádoucích světelných kontrastů a tepelných zisků. Parter objektu do Tyršova náměstí vyživují městské funkce – bufet s kavárnou, vestibulem a galerie. Přízemní část objektu v Opletalově ulici odhaluje vnitřní provoz, vnitřní život. Namísto výloh obchodů jsou tu výlohy tělocvičen. Bariérou mezi městem a sportovním centrem je pouze skleněné stěna tělocvičny, život v tělocvičně je divadlem pro kolemjdoucí a naopak. Na fasádu v Opletalově ulici se propisuje nosná konstrukce, která ji rytmizuje. V druhé etapě bude budováno podzemní parkoviště s kapacitou 70 míst pro auta a 7 míst pro motorky. Provoz parkoviště bude jednosměrný s rampou, která se přimkne k terénnímu zlomu mezi parkem a venkovními hřišti. Horní část vjezdové rampy se využije jako tribuna. Venkovní hřiště bude realizováno ve druhé etapě, povrch bude z tartanu. Na druhou etapu se váže i stavba velké tělocvičny na míčové hry, protože se pod její konstrukcí nachází podzemní garáže. Je však možné prostor garáží zmenšit o plochu tělocvičny na 52 míst a tělocvičnu postavit v první etapě, nebo připravit podzemní stavbu části garáží pod tělocvičnou v první etapě.

 

DISPOZIČNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Jasné protažení hlavní kompoziční osy z Resselova náměstí na Tyršovo náměstí a její zatáhnutí do objektu zcela ovládá provoz. Na tuto osu se vážouvstupy do všech sportovních částí souboru dané stavebním programem. Tato osa protne celý soubor a vyústí na ploše určené pro venkovní sportoviště, kde je umístěn podružný vstup.Prostorová bohatost vnitřní cesty daná proměnlivou konstrukční výškou a průhledy do tělocvičen potlačí její délku. Její šířka je dimenzovaná jako rozptylový prostor pro diváky utkání nebo jiného kulturního podniku. V převýšeném vestibulu navázaném na hlavní vstup a kavárnu je umístěno schodiště k ubytování, které v něm působí jako socha a zcela ho prostorově ovládá. K usnadnění orientace ve vnitřním prostoru budou jednotlivé vstupy akcentovány různobarevně. Vstupy budou přístupné po získání kódu, klíčku nebo čipu na recepci a v jednotlivých šatnách budou vždy uzamykatelné skříňky. Exponovaná poloha recepce navíc dovoluje kontrolovat všechny přístupy.Celý areál je bezbariérově přístupný.Téměř veškerý provoz areálu je členěn na čisté a špinavé zóny. Další vstup do souboru je orientován od parku skrz dvůr mezi halou a Tyršovým domem. Vedle tohoto vstupu je zásobování pro bufet. Hala je přístupná z dvorku pro hostující sportovce, kteří zde mohou parkovat. Zvýšené přízemí Tyršova domu je využito pro byt správce, kanceláře, recepci a víceúčelový salonek. Celé horní patro zabírá ubytování, které je schodištěm napojené na vestibul s bufetem. Na mezipodestu Tyršova domu navazuje můstek – propojka mezi Tyršovým domem a velkou halou. Můstek ústí do TV kabiny ve velké hale. Je možné ho používat jako zkratku z haly do VIP místnosti/víceúčelového salonku. Prostor garáží je napojen na hlavní komunikaci objektu u obslužného vstupu od venkovních hřišť výtahem a schodištěm. Nosné konstrukce objektu jsou ocelové, montované, propisující se do interiéru nebo exteriéru. Montované prvky umožní krátkou dobu výstavby a malé náklady na zakládání. Opláštění je řešeno v exteriéru z tahokovu, vnitřní společné prostory jsou obložené polykarbonátem, kovem, vnitřní prostory tělocvičen a hal jsou obloženy akustickými deskami.

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Prostor Tyršova náměstí, který dnes trpí neukázněným parkováním a dožilými povrchy jak morálně, tak stavebně,bude vydlážděn a celkově zkultivován, parkovací stání budou vymístěna a východní cíp náměstí ovládne umělecké dílo potrhující důležitost osy Resselovo náměstí – Tyršovo náměstí. Celkově bude sjednocena nivelita náměstí nájezdovými pasy a protínající silnice bude vizuálně oddělena odlišným povrchem. Před vstupem je navržena autobusová zastávka pouze s vertikálním poutačem bez přístřešku.

 

ENERGETICKÁ KONCEPCE

Celková orientace osvětlení tělocvičen severním směrem vede k malým tepelným ziskům v letním období. Tělocvičny lze navíc velmi snadno přirozeně větrat skrze světlíky. Prosklení fasád je dostačující pro kvalitní vnitřní osvětlení bez nežádoucích tepelných ztrát v zimním období. Celkově budou fasády tepelně izolovány dle parametrů pasivních budov. Vytápění bude zajišťovat horkovod, tepelné ztráty z větrání v zimním období eliminuje rekuperační jednotka. Nároky na klimatizaci budou zcela minimální.

Zobrazit méně
další projekty